Wonen & Hypotheek

Om een onroerend goed, ofwel een woning, bedrijfspand, kantoorpand, bouwgrond, landbouwgrond of andere agrarische onroerende zaken in eigendom te verkrijgen, heeft u uw notaris nodig. Als notariskantoor zijn we al eeuwenlang DE deskundige op het gebied van onroerende zaken. Wij zorgen als notaris ervoor dat uw transactie naar behoren verloopt, dat u zekerheid heeft over uw aan- of verkoop en geen onnodige risico’s loopt. Zo wordt u als koper ook daadwerkelijk eigenaar van de onroerende zaak en als verkoper ontvangt u de u toekomende koopsom. Ook zorgen wij er voor dat beide partijen op de hoogte zijn van alle bijkomende voorwaarden en regels.

U kunt uw koopcontract door ons laten bekijken alvorens u deze ondertekent. Heeft u een financiering in verband met de aankoop dan verzorgen we naast de leveringsakte ook de hypotheekakte. Heeft u advies nodig over een huurcontract? Dan bent u bij Notariaat Pas ook aan het juiste adres.

Waarvoor kunt u verder bij ons terecht:

 • veilingen
 • het opzetten en begeleiden van bouwprojecten
 • het splitsen in appartementsrechten
 • het opzetten en uitponden van projectverkopen
 • het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten

Wist u dat:

 • Het gebruikelijk is dat bij een aankoop van een onroerende zaak de koper bepaalt bij welke notaris de overdracht plaatsvindt?
 • Partijen van die regel mogen afwijken? Dit komt vaak voor in nieuwbouwprojecten en bij aankopen van woningen uit nalatenschappen.
 • U als koper in een nieuwbouwproject toch uw hypotheekakte bij ons op kantoor kunt laten passeren?
 • U als koper in een nieuwbouwproject een volmacht kunt tekenen bij ons op kantoor voor de akte van levering als u de hypotheekakte bij ons op kantoor laat passeren ? Zo hoeft u niet naar twee notariskantoren.

 


 

Koopcontract

Bij de verkoop of koop van een huis of bedrijfspand komt veel kijken. Het is een belangrijke stap in een leven. Daarom is het zowel voor de koper als voor de verkoper belangrijk dat een koopcontract, ook wel koopovereenkomst genoemd, wordt opgesteld met daarin de juiste afspraken en (ontbindende) voorwaarden. Indien er geen makelaar bij de transactie betrokken is die het koopcontract opstelt of als u het contract wil laten nakijken voordat u tekent, dan is de onafhankelijke notaris daarvoor de aangewezen persoon.

Wat kunnen wij voor u doen?

 • Opstellen van het koopcontract. Indien er geen makelaar bij betrokken is -dit is overigens ook niet verplicht- die het koopcontract opstelt, is de notaris de aangewezen persoon die alle aspecten kent van de aan-of verkoop van uw huis of bedrijfspand en u beschermt tegen mogelijke juridische problemen achteraf.
 • Controleren van het koopcontract. Als u zeker wilt weten of het koopcontract dat u ter ondertekening heeft ontvangen aan al uw (juridische) eisen voldoet, neemt u contact op met uw notaris.
 • Inschrijven van het koopcontract bij het kadaster. Het is geen verplichting om uw koopcontract in te schrijven bij het kadaster. Waarom zou u dat dan toch doen? Het biedt de koper gedurende zes maanden bescherming tegen onder andere beslag op het onroerend goed, faillissement van de verkoper en dubbele verkoop door de verkoper. De bescherming bestaat er uit dat na de registratie van de koopakte de akte van levering toch gewoon kan worden getekend, ondanks bijvoorbeeld een beslag.
 • Opstellen en inschrijven van de leveringsakte. De leveringsakte -of transportakte-is de notariële akte die ervoor zorgt dat de eigendom, door inschrijving van de akte in de kadastrale registers, overgaat. Voor de buitenwereld is door de inschrijving in de openbare registers zichtbaar dat u de nieuwe of juist de oude eigenaar bent.

 


 

Levering

Omdat het kopen en verkopen van een huis een belangrijke gebeurtenis is, is het fijn als u zich verzekerd heeft van de juridische deskundigheid van uw notaris. Maar ook als u grond koopt of met uw bedrijf onroerend goed koopt heeft u uw notaris nodig.

Wat kunnen wij voor u doen?

 • Opstellen van de leveringsakte. De leveringsakte -of transport- of overdrachtsakte- is de notariële akte die ervoor zorgt dat de eigendom overgaat van de verkoper naar de koper. Uitgangspunt is het getekende koopcontract. Indien beide partijen dat wensen kan de notaris de afspraken die in het voorlopig koopcontract zijn vastgesteld aanvullen.
 • Tekenen van de akte van levering. De leveringsakte kan als het om een woning gaat in principe pas getekend worden door partijen en de notaris als de wettelijke drie dagen bedenktijd voor de koper zijn verstreken. In geval van een bedrijfspand of grond kan de transportakte direct getekend worden en hoeft men niet een schriftelijke koopovereenkomst te hebben. Wij raden u echter aan om, zeker in het geval van een bedrijfspand, een koopakte op te maken om zo de afspraken in eerste instantie vast te leggen.
 • Raadplegen registers. In de transportakte dienen onder andere alle gegevens van de koper, verkoper, het onroerend goed en bijzonderheden zoals erfdienstbaarheden worden opgenomen. De notaris raadpleegt dus een heel aantal registers om de vereiste onderzoeken naar deze gegevens te doen.
 • Inschrijven van de leveringsakte bij het kadaster. Door inschrijving van de akte in de kadastrale registers gaat de eigendom over en is voor de buitenwereld zichtbaar dat de koper de nieuwe eigenaar is.

Ook in de voorfase kunt u bij ons terecht voor het opstellen en beoordelen van de koopovereenkomst. Schakel ons vóór het tekenen van de koopovereenkomst zo snel mogelijk in, zodat wij u zo goed mogelijk kunnen adviseren.

 

 

 

 

Hypotheek

Met de bank maakt u -al dan niet via een tussenpersoon- afspraken over uw geldlening. De notaris zorgt dat het vestigen van de hypotheek op de woning of het bedrijfspand wordt vastgelegd. Er zijn veel verschillende hypotheekvormen.
Vanaf 1 januari 2013 is hypotheekrenteaftrek alleen nog mogelijk bij hypotheken die gedurende de looptijd volledig en annuïtair worden afgelost.
Of een hypotheekvorm nu een eerste hypotheek, een tweede hypotheek of een oversluiting betreft, u kunt voor dit alles bij ons terecht.

Tweede hypotheek. Wie al een hypothecaire inschrijving heeft en dat volledige bedrag ook geleend heeft bij de bank, heeft geen “ruimte” meer in de hypotheek. Als men geld wil bijlenen, kan men een tweede hypotheek aanvragen. Niet alleen zal de tweede hypotheekverstrekker bekijken of men die lening aan u kan geven, ook de eerste hypotheekverstrekker moet toestemming geven.
Hypotheek oversluiten. Als u uw hypotheek oversluit gaat u uw oude hypotheek aflossen en een nieuwe hypotheek afsluiten. Uw notaris ontvangt het geld van de geldlening van de nieuwe bank en zal met dat geld de geldlening bij de oude bank aflossen. De oude hypotheek dient bij het kadaster te worden doorgehaald, oftewel geroyeerd.
Tekenen hypotheekakte. Niet alleen de klant die de geldlening aangaat tekent de akte, maar ook de bank en de notaris. De bank heeft de medewerkers van de notaris een volmacht gegeven om de akte te ondertekenen.

 

 

Huurcontract

Voordat u besluit om een woning of een gedeelte daarvan te verhuren, adviseren we u eerst in uw eventuele hypotheekakte te kijken of u hiervoor toestemming nodig heeft van de bank (de hypotheeknemer).

Met de huurder moet u duidelijke afspraken maken en deze vastleggen in een schriftelijk huurcontract. Let op! Mondelinge afspraken zijn ook bindend. Vraag daarom, voordat u afspraken maakt met een huurder, informatie op bij de notaris. Omdat de Nederlandse wet vooral de huurder beschermt en de wet- en regelgeving over woningverhuur ingewikkelder is dan u zou verwachten kunt u het opstellen van het huurcontract ook door de notaris laten verzorgen.